Strategisk plan 2010 – 2014

Som et supplement til NVEs ”Strategier 2010-2014har Museumsordningen utarbeidet sin strategiske plan med fokusområder for perioden 2010-2014.


NVEs ”Strategier 2010-2014


Strategiene tar utgangspunkt i NVEs virksomhet som bygger på lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Olje- og energidepartementet.  NVE er delegert myndighet etter energiloven og vannressursloven og etter en rekke andre sentrale lover og forskrifter. Virksomheten er bred og omfatter forvaltningen av Norges vann- og energiressurser samt ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innen forebygging av skader fra skred (jf http://www.nve.no/no/Om-NVE/Strategi-for-NVE-2010-2014/).


 


Under hovedmål Ivareta miljø- og brukerinteressene i vassdrag er angitt at NVE skal


… ivareta og gi informasjon om vassdrags- og energisektorens kulturminner


 


og videre under fokusområde ”Faglig rolle”


… skal utvikle videre våre arenaer for faglig kommunikasjon og debatt.


 


Museumsordningen


Stortinget vedtok i 1991 at departementene har sektoransvar for å dokumentere egen historie og bevare sine faste kulturminner. Det ble påpekt at en rekke kulturminner med utpreget etatstilknytning kan danne basis både for museumsformidling og et videre spekter av kulturaktiviteter. OED etablerte en egen museumsordning i NVE for vassdrags- og energisektoren med permanent drift fra 2003 i stedet for å etablere et nytt museum. Denne bygger på et langsiktig samarbeid med større, eksisterende museumsinstitusjoner, Riksantikvaren og ABM-utvikling. Stortingskomiteen sa seg enig i dette og at Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum danner basis for museumsnettverket. Planen rulleres etter behov.


 


Formålet til Museumsordningen er:


”… å dokumentere, systematisere og formidle historie tilknyttet norsk energi- og vannressursforvaltning, samt å bidra til å ta vare på kulturminner som reflekterer denne historien.”


 


 


Fokusområder


For perioden 2010 – 2014 vil det bli satt fokus på:


·         Forvaltningshistorien


·         Sektorens kulturminner


·         Formidling


 Forvaltningshistorien:


·         dokumentere viktige områder


o       videreføre minneinnsamlingsarbeidet


·         markere viktige begivenheter i NVEs historie


o       1986 – 2011: 25 år som forvaltningsdirektorat


o       1912 – 2012: Region Vest 100 år – regionapparat etableres


o       1813 – 2013: 200 år siden kanalinspektøren ble etablert i Norge


o       2003 – 2013: Museumsordningen 10 år


·         gjøre arkivet tilgjengelig


o       skanning av fotografisk materiale


o       tilrettelegging for felles fotodatabase


o       bevarings- og kassasjonsplaner


·         fremme forskning og utvikling innen aktuelle tema


·         følge opp internasjonalt


o       artikler, innlegg/aktiv deltakelse konferanser/seminarerSektorens kulturminner:


·         sluttføre arbeidet med temaplanene


o       2010 – Kraftoverføringens kulturminner


o       2011 – Dammer som kulturminner


·         følge opp temaplanene med utarbeidelse av rutiner/retningslinjer for forvaltningen av aktuelle objekterFormidling:


·         av resultater vedrørende:


o       NVEs forvaltningshistorie


o       temaplanene for sektorens kulturminner


o       fagprosjektene: http://www.flommer.no og vasskrafta.no


·         i hovedsak ved:


o       elektronisk verktøy


o       publikasjoner og utstillinger


o       deltakelse Arkivenes dag, Kulturminnedagen, aktuelle temadager og lignende 

Reklamer