Alle innlegg av Unn Yilmaz

Ukens kulturminne

Isdammen, Sør-Varanger

Saging og uttak av is fra dammen ble startet i begynnelsen av 1930-årene for å forsyne fiskemottaket i Bugøynes. Det tilhørende ishuset, som nå er revet, kunne romme ca 2000 isblokker. Blokkene, som veide 250 kg hver, ble vanligvis tatt ut i februar. Fra ishuset ble isblokkene fraktet med båt til Bugøynes, og til fiskebruket i Revøysund. Etter 1963 gikk fiskebruket i Bugøynes over til å ta ”kunstis” fra isanlegget i Vardø. Dammer konstruert til formål isproduksjon i fiskerinæringen er en sjeldenhet blant norske dammer.

kart
Isdammens beliggenhet vest for Bugøynes. Kart: NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Finnmark

Ukens kulturminne

Kanalisering av Søya

Søya i Surnadal er kanalisert for å sikre mot flom og erosjon. Anlegget sto ferdig i 1989 og er det største kanaliserings- og senkningsprosjektet i Midt-Norge. Kanaliseringen har sikret store jordbruks- og bosetningsarealer mot flom, men var svært omstridt på grunn av stram linjeføring og fordi Søya ble vernet i 1973. Anlegget forteller om konflikten mellom vassdragsvern og flomsikring.

Kanalisert ca 5 km på 80-tallet
Søya er kanalisert over ca 5 km. Foto: Einar Sæterbø, NVE.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Kulturminner i vassdrag

Kulturminner i Møre og Romsdal

Ukens kulturminne

Kongens dam

Ukens kulturminne er Kongens dam i Herre i Telemark. Murdammen sto ferdig i 1903, og erstattet en eldre tredam. Navnet ”Kongens Dam” sies å komme av at området etter reformasjonen (1537) ble overført fra Gimsøy Kloster til kongen. Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft.

Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft, og har derfor stor vassdragshistorisk fortellerverdi. Den fint utformede og solide murdammen er et av få fysiske spor etter virksomhetene med utgangspunkt i Herreelva. Herreelva er et vernet vassdrag siden 1973. Området har i kommuneplanen status som LNF-område. Samlet sett gjør alle disse momenter Kongens dam til et viktig kulturminne i nasjonalt perspektiv. Objekt nr. 59 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Kongens dam, med rør til kraftverket som drev Bamble Cellulosefabrikk mellom 1907-1978. Foto: Dag Norum, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Telemark