Kategoriarkiv: Annet

Ukens kulturminne – Filtreringskolbe

Ukens kulturminne er en filtreringskolbe for måling av sedimenttransport eller slamtransport. Denne ble benyttet på alle NVEs målestasjoner for sedimenttransport og er antagelig fra mellom 1968-1985. Noen som vet noe mer om bruken av denne?

filtreringskolbe sedimentNVE-M29-h136
NVEs gjenstandssamling. FIltreringskolbe til sedimenttransport

 

I Tiden går -vannet består (Aars og Østrem, 1995), Nevnes det at  sedimenttransportundersøkelser ble utført i størst grad på 70-tallet i tilknytning til breundersøkelser. I forbindelse med kraftutbygging var det særlig to ting som var av interesse, nemlig slitasje på installasjoner i vannveien og mulig gjenslamming av magasiner. Det ble primært målt mengde transportert materiale i bre-elvene og NVE fikk dermed en unik datasamling som gjorde seg bemerket også internasjonalt.

«Studier av bre- elvenes slamtransport kan gi opplysninger som kan brukes for å svare på mange ulike sporsmål. For vitenskapsmannen kan data om breenes erosjon og landskap sformende effekt være av interesse. For ingeniörene er det viktig å få vite hvor meget slam bre-vannet inneholder, fordi slammet kan skape tekniske problemer i overforing s system og magasiner. Spesielt viktig kan det være å få rede på mengden av grovt materiale ved breer der sub-glasiale vanninntak planlegges. Her vil mengder av grus og sand snart hindre vannets passasje hvis man ikke lager et sedimentasjonskammer. For dimensjoneringen av dette er kunnskap om bre-elvenes transport av faste partikler av vital interesse.»

Utdrag fra O.Kjeldsen, G. Östrem og H.C. Olsen, Materialtransportundersökelser i Norske bre-elver 1974, Rapport nr. 3-75, Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling Oslo:1975.

Kilder:

O.Kjeldsen, G. Östrem og H.C. Olsen, Materialtransportundersökelser i Norske bre-elver 1974, Rapport nr. 3-75, Vassdragsdirektoratet, Hydrologisk avdeling Oslo:1975.

Øystein Aars og Gunnar Østrem, red. Tiden går – vannet består: Hydrologisk avdeling gjennom hundre år, 1895-1995. Meddelelse nr. 86, hydrologisk avdeling. Oslo:1995.

Master i bratt terreng, Tokke – glimt fra NVEs fotoarkiv

Master ovenfor Tokke kraftverk
Foto: Ukjent/NVE, begynnelsen av 1960-tallet

Fra Tokke kraftverk i Telemark går det ledninger opp den bratte skrenten til et utendørs koblingsanlegg, og herfra går det ledning mot Rød transformatorstasjon ved Skien. Ved byggingen av disse mastene med fundamenter var det i stor utstrekning benyttet trallebaner.

Sterke krav om en utbygging av Tokkefallene ble fremsatt allerede i 1952, gjennom stortingsmeldingen ”Om utbyggingen av elektrisk kraft”. Den utbyggingen som i første omgang ble vedtatt omfattet Tokke 1 kraftverk ved Dalen i Telemark. Tokkeutbyggingen var i størrelse og kostnader den overlegent største som til da hadde vært planlagt her til lands. Ledningen ble bygget med et rekordhøyt spenningsnivå for sin tid, og var meget viktig for samkjøringen i Sør-Norge.

Les mer om Tokke-utbyggingen her: https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/kraftledninger/tokke-rod/.