Kategoriarkiv: Dammer

Ukens kulturminne

Gravdalen dam

Dammen ble anlagt for å føre over vann fra elva Storutla i Vest-Jotunheimen til Tyinmagasinet. Utbyggingen av Tyin startet allerede i 1910 og har vært forutsetningen for den kraftkrevende aluminiumsindustrien Årdal og Sunndal verk i Årdal. I 2004 sto den nye kraftstasjonen Tyin 2 ferdig. Dammen fungerer i tillegg som flomdempingsmagasin, og for oppsamling av breslam, i sommer- og høstsesongen. Gravdalen dam representerer ekstensiv utnyttelse av nedbørfeltet i en eksisterende stor vannkraftutbygging.

Tyin kraftverk portalbygg a
Portalbygget til Tyin 2. Foto: Arne T. Hamarsland, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Sogn og Fjordane

Ukens kulturminne

Votna II

Votna II en av to dammer som demmer opp Votnavatn, øst for Røldal. Dammen ble ferdigstilt i 1966, og hører til kraftverket Novle. Anlegget ved Votnavatn er del av den store Røldal-Suldal-utbyggingen utført av staten og Norsk Hydro i perioden 1963-68. Sett i en større sammenheng representerer dammen etterkrigstidens utbygging av stor kompleksitet, med mange reguleringer og kraftstasjoner.

Luftsiden, deler av dammen sett fra venstre
Votna II. Foto: NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Hordaland

 

Ukens kulturminne

Kaldvellstemmen

Kaldvellstemmen ligger nord for Lillesand sentrum. Dammen ble bygd i 1895 for å drive Kalvild Træsliperi (1889-1962). Det er en steinmurt, lang og sirlig utformet damkonstruksjon med en åpen lukedel og gangvei på toppen. I området har det vært fløting av tømmer, kvern, sagbruk, tresliperi og kartongfabrikk. Aktivitetene ved elva er historisk sett knyttet til Kaldvell gård, der utnytting av vassdraget har pågått siden 1600-tallet. Det er spesielt omfanget av flere eldre vassdragsanlegg i elva og det helhetlige miljøet som gir Kaldvellstemmen høy verdi som kulturminne.

Dammen representerer både tradisjonell og tidlig moderne utnyttelse av elver. Området har store natur- og kulturverdier knyttet til seg. I Verneplanen for vassdrag vektlegges de høye kulturmiljøverdiene i området. I kommuneplanen 2011-2023 er området derfor regulert til hensynssone bevaring naturmiljø og friluftsliv. At anleggene i senere tid er restaurerte, informasjonsskilt er satt opp og området er lett og godt tilgjengelig har økt opplevelsesverdien på Kaldvell. Det er spesielt omfanget av flere eldre vassdragsanlegg i elva og det helhetlige miljøet som gir Kaldvellstemmen høy verdi som kulturminne. Objekt nr. 46 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Foto: Helena Nynäs, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Aust-Agder