Kulturminner

NVEs Museumsordning har som en del av sitt formål å bidra til å ta vare på kulturminner som reflekterer historien tilknyttet norsk energi- og vannressursforvaltning.  Dette er i tråd med Regjeringens strategiske mål for kulturminneforvaltningen, jf St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, om at:

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes og tas vare på som bruksressurser, og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskapning. Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares i et langsiktig perspektiv.

 

I tråd med sitt sektoransvar har Olje- og energidepartementet igangsatt arbeid for å få utarbeidet landsdekkende oversikter med dokumentasjon og vurdering av kulturminnene.

Norsk Oljemuseum er ansvarlig for arbeidet innfor oljesektoren, mens NVE har ansvaret for vassdrags- og energisektoren.

Museumsordningen har ansvaret innfor NVEs område. Arbeidet ble igangsatt i 2003 og er forventet avsluttet i 2011 for de planlagte fire temaplanene.  Innenfor vassdrags- og energisektoren speiler kulturminnene både dagens og tidligere tiders bruk av vassdrag. Dette gjelder så vel kanaler, fløtningsinnretninger, dammer, flomverk som vannkraftens produksjons- og overføringsanlegg..

Den første temaplanen ”Kulturminner i norsk kraftproduksjon” ble ferdigstilt i 2006. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren, kraftverksbransjen og NVE. 27 objekter ble presentert.

Boka ”Kulturminner i vassdrag – Flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak” ble utgitt tidligere i 2010. Her er 62 objekter presentert. I arbeidet deltok Riksantikvaren og NVE.

De to siste temaplanene om kulturminner vedrørende kraftoverføringsanlegg og dammer er planlagt ferdigstilt henholdsvis 2010 og 2011.

Reklamer