Ukens kulturminne – kart fra Kobberdammen

Kart Kobberdammen 1872.jpg
Kart: Trondhjem kommune

Ukens kulturminne er et godt bevart kart over Kobberdammen i Ilavassdraget i Trondheim fra 1872. Kartet viser dammen i plantegning og viser profiler av damkonstruksjonen. Det er håndkolorert og er tegnet i målestokk 1:1000

 

Kartet ser ut til å ha blitt skrevet under av en  E.Madelfast

Navnet skal visstnok stamme fra Kopperhammer som var et annet navn for Geitfjellet, eller av en kobberplatemølle som ble anlagt i Ila i første del av 1700-tallet

Kobberdammen er en av NVEs utvalgte kulturminner og er omtalt i temaplanen «Dammer som kulturminner» (2013). Dammen ble bygget i 1908 som en murdam med sentral torvtetning. Det har imidlertid vært dam her siden 1659 for å skaffe vann til Ila møllebruk, som malte korn for byens bønder. Den ble gjenoppbygd etter en stor flom i i 1791 som forårsaket et dambrudd. Kobberdammen har vært svært viktig i Trondheims byutvikling, og forteller historie om mange ulike formål gjennom flere hundre år.  I dag er området i utstrakt bruk til friluftsformål i alle årstider. Trondheim by er opptatt av å ta vare på både natur- og kulturminneverdier i Ilavassdraget, og Kobberdammen inngår som en av mange kulturhistorisk elementer i denne sammenheng. Kobberdammen ble senest grundig rehabilitert i 2003. Samtidig ble flomløpet utbedret med en terskel i betong, og nytt bunnløp og tappeluke ble installert i damkonstruksjonen.

Dammen inngår i et område avsatt til landbruks-, natur-, og friluftsformål i kommuneplanens arealdel 2007-2018.

Kilder:

https://www.trondheim.no/kobberdammen

https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/nves-utvalgte-kulturminner/dammer/kobberdammen-trondheim-sor-trondelag/

http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Kobberdammen

Skotfoss bruk før og nå – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Skotfoss bruk
Foto: Olav Strand/NVE 1929
Restene av Skotfoss bruk
Foto: Stig Storheil/NVE 2017

De første to bildene er tatt med 88 års mellomrom og viser både et vitalt industrikompleks i full vigør (1929) og rester av industrien som delvis er ruiner, delvis er tatt i bruk med ny virksomhet (2017). Skotfoss bruk ved Skien var et av de største papirfabrikkene i Europa og et eksempel på at industri ble lagt bokstavelig talt oppå kraftkilden, i dette tilfelle Skotfossen der innsjøen Norsjø går over i Farelva. Et etter hvert sviktende marked gjorde at eierne, Union Co. så seg nødt til å legge ned i 1987, etter nesten hundre års virksomhet. I dag er området en del av en 3,7 km lang kultursti som gir en flott inntrykk av lokal industri- og kulturhistorie. Rett over elva ligger Skotfoss kraftverk fra 1953.

 Kilde: Skien kommune

Skotfoss kraftverk
Skotfoss kraftverk. Foto: Stig Storheil/NVE 2017

 

 

 

Storflommen i 1927 – Glimt fra NVEs fotoarkiv

Storflommen i Lillestrøm 1927
Flom i Lillestrøm 1927. Fra NVEs fotoarkiv

En «klassisk» kombinasjon av mye snø i fjellet, kald vår og kraftig nedbør på forsommeren førte til at sommeren 1927 ble en av de verste flomsomrene på Østlandet. Både Gudbrandsdalslågen, Drammenselva, Numedalslågen, Skienselva, Trysilelva og Glomma fikk store mengder regn og snøsmeltingsvann. Glomma skapte problemer med isgang i Østerdalen og nedenfor samløpet med Vorma akselererte flommen. Dette resulterte blant annet i at Kjeller flyplass ble oversvømmet og 120 hus i Lillestrøm ble skadet.

 

Kilde: Lars Andreas Roald: Flom i Norge (2013)