Stikkordarkiv: Murdammer

Ukens kulturminne

Kongens dam

Ukens kulturminne er Kongens dam i Herre i Telemark. Murdammen sto ferdig i 1903, og erstattet en eldre tredam. Navnet ”Kongens Dam” sies å komme av at området etter reformasjonen (1537) ble overført fra Gimsøy Kloster til kongen. Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft.

Dammer i Herreelva har regulert vannet i over 500 år fra de tidligste sagbruk og kverner til blygruver, jernverksdrift, cellulosefabrikk og til dagens vannforsyning i Bamble kommune. Dagens dam og miljøet langs elva illustrerer et meget gammelt og kompakt industriområde basert på vannkraft, og har derfor stor vassdragshistorisk fortellerverdi. Den fint utformede og solide murdammen er et av få fysiske spor etter virksomhetene med utgangspunkt i Herreelva. Herreelva er et vernet vassdrag siden 1973. Området har i kommuneplanen status som LNF-område. Samlet sett gjør alle disse momenter Kongens dam til et viktig kulturminne i nasjonalt perspektiv. Objekt nr. 59 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Kongens dam, med rør til kraftverket som drev Bamble Cellulosefabrikk mellom 1907-1978. Foto: Dag Norum, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Telemark

Reklame

Ukens kulturminne

Kaldvellstemmen

Kaldvellstemmen ligger nord for Lillesand sentrum. Dammen ble bygd i 1895 for å drive Kalvild Træsliperi (1889-1962). Det er en steinmurt, lang og sirlig utformet damkonstruksjon med en åpen lukedel og gangvei på toppen. I området har det vært fløting av tømmer, kvern, sagbruk, tresliperi og kartongfabrikk. Aktivitetene ved elva er historisk sett knyttet til Kaldvell gård, der utnytting av vassdraget har pågått siden 1600-tallet. Det er spesielt omfanget av flere eldre vassdragsanlegg i elva og det helhetlige miljøet som gir Kaldvellstemmen høy verdi som kulturminne.

Dammen representerer både tradisjonell og tidlig moderne utnyttelse av elver. Området har store natur- og kulturverdier knyttet til seg. I Verneplanen for vassdrag vektlegges de høye kulturmiljøverdiene i området. I kommuneplanen 2011-2023 er området derfor regulert til hensynssone bevaring naturmiljø og friluftsliv. At anleggene i senere tid er restaurerte, informasjonsskilt er satt opp og området er lett og godt tilgjengelig har økt opplevelsesverdien på Kaldvell. Det er spesielt omfanget av flere eldre vassdragsanlegg i elva og det helhetlige miljøet som gir Kaldvellstemmen høy verdi som kulturminne. Objekt nr. 46 i NVEs temaplan 'Dammer som kulturminner' fra 2013.
Foto: Helena Nynäs, NVE.

Les mer på NVEs nettsider

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Aust-Agder

 

Ukens kulturminne

Økteren dam

Økteren dam ligger nord for Skien. Murdammen ble oppført i 1840 av Fossum jernverk, og erstattet en eldre tømmerfløtningsdam. Jernverket trengte store mengder ved, og bygde flere dammer for å muliggjøre transport av såkalt ”elveved” og tømmer nedover til verket. Steinen som er brukt i dammen er uthugget langs stranden ved sjøen.

Økterelva. "Stor-Økterdammen".
Økterdammen i 1933. Foto: NVEs fotoarkiv.

Les mer på NVEs nettsider.

Lenker:

Dammer som kulturminner

Kulturminner i Telemark